• +(91) - 9480872427
  • Naguvanahalli GP , Mandya

Latest event

Image Here
NAGUVANAHALLI GP KDP MEETING date 13/02/2020

NAGUVANAHALLI GP KDP MEETING date 13/02/2020

Image Here
Naguvanahalli Gp li hiriya nagarikarige duradarshana prasaa

Naguvanahalli Gp li hiriya nagarikarige duradarshana prasaa

Image Here
Naguvanahalli smasanakke hoguva darige namapalaka

Naguvanahalli smasanakke hoguva darige namapalaka

Image Here
Naguvanahalli Gp vyaptiya samarambhadali plastic nishedha

Naguvanahalli Gp vyaptiya samarambhadali plastic nishedha

Image Here
Naguvanahalli Gp vyaptiya samarambhadali plastic nishedha

Naguvanahalli Gp vyaptiya samarambhadali plastic nishedha

Image Here
Naguvanahalli Gp cleaning

Naguvanahalli Gp cleaning